پروژه ها

پروژه های انجام شده شرکت عدالت جغتای

  • تهیه مصالح سنگی در پروژه تعریض جاده ارتباطی راه چمن با مقدار۳۶۰۰۰ مترمکعب با هزینه بالغ بر ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان درسال۱۳۷۶
  • تهیه مصالح سنگی جاده در پروژه کارخانه سیمان به مقدار ۳۰۰۰۰ مترمکعب و هزینه بالغ بر ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در سال ۱۳۸۲
  • تهیه و حمل مصالح سنگین و بتن آماده در پروژه سد کمایستان با هزینه بالغ بر ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان درسال ۱۳۸۵
  • تهیه مصالح سنگی و بتن آماده و مصالح ژئوگرید پروژه پل راه آهن ایستگاه جوین با هزینه بالغ بر ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲
  • تهیه مصالح سنگی و بتن آماده پروژه کارخانه آرد جغتای فاز اول با متراژ بالغ بر ۵۰۰۰ مترمکعب بتن و هزینه بالغ بر ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶
  • تهیه مصالح سنگی و بتن و قطعات خاک مسلح پروژه پل ابویسان با مقدار ۳۴۰۰ مترمکعب بتن و ۶۳۰۰ عدد قطعه خاک مسلح و ۸۰۰۰ مترمکعب مصالح سنگی با هزینه ای بالغ بر ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ در سال ۱۳۹۵
  • تهیه قطعات پیش ساخته بتنی المنت های پروژه پل های راه آهن اسفراین به تعداد ۱۰۰۰قطعه بالغ بر ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان